สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
ที่มาของ TeDA
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สพธอ.) มีพันธกิจใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ สพธอ. จึงได้มีกาดำเนินการโครงการ TeDA หรือ Trusted e-Document Authority ขึ้นในปี 2556 ซึ่งเน้นการศึกษาวิจัย และกำหนดแนวทางการพัฒนำองค์ประกอบต่างๆ ของ TeDA

ต่อมาในปี 2557 ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการให้บริการองค์ประกอบต่างๆ เช่นการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ระยะยาว และเริ่มการให้บริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เมื่อมีการพัฒนาต้นแบบของการให้บริการแล้ว ระยะต่อไปคือการนำต้นแบบไปใช้กับกระบวนงานต่างๆ จึงต้องวาง Roadmap เพื่อพัฒนำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสาร TeDA RoadMap
เพื่อศึกษาถึง Road Map ของโครงการ TeDA ได้โดยละเอียด

Partner Links