Trusted Electronic Document Authority
มั่นใจในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิวัติเอกสารกระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
มั่นใจได้...ในการใช้เอกสารอิเล็คทรอนิกส์

ธุรกรรมที่น่าเชื่อถือ

เป็นไปตามมาตรฐาน
PKI Based

มีผลทางกฎหมาย

สอดคล้องตาม
พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้ามหน่วยงาน
ข้ามประเทศ

TeDA Family


Partner Links