บริการให้คำปรึกษา ออกแบบข้อมูล (Data Model) และสร้างแบบฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Portable Document Format (PDF)

Main FeaturePDF ตามมาตรฐาน
ISO32000

เชื่อมต่อกับระบบงานใหม่
หรือ ระบบงานเดิมได้ทันที


แลกเปลี่ยนช้อมูลกับหน่วยงานอื่น
ได้โดยสะดวก

การทำงานของ TeDA Form

ด้วยเทคนิค iForm ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ xml

ทำให้ง่ายในการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอด ไม่ว่าจะเป็น การรับเข้า ส่งออก หรือจัดการ

ประโยชน์ของ TeDA Form

ประโยชน์จากความเป็น PDF คือการที่เอกสารมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเอกสารกระดาษที่ใช้อยู่เดิม ผู้ใช้จึงไม่ต้องปรับตัวในการใช้งาน Security features ที่แนบไปกับเอกสาร เช่น การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร
ประโยชน์จากความเป็น XML คือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลในรูป XML ได้อย่างง่ายดาย เพราะเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
ประโยชน์จากความเป็น TeDA โดยที่ตัว Form ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลกลางซึ่งองค์กรอื่นสามารถนําไปเรียกใช้ได้โดยอัตโนมัติ

Technical Specification

XFA Technology - เอกสาร PDF ที่เนื้อในเป็น XML จึงสามารถนําเข้า/ส่งออกข้อมูลในรูป XML ได้อย่างง่ายดาย
CCL และ UPU - มาตรฐานสากลสําหรับการตั้งชื่อ field เพื่อให้ข้อมูลจาก form ถูกนําไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ
CMR และ ONOS - ฐานข้อมูลกลางสําหรับจัดเก็บฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

TeDA Family


Partner Links