บริการเก็บข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องจัดเก็บระยะยาว (Long-term Archiving)

Main Featureเก็บเอกสารได้นาน
เท่าที่ต้องการ

สามารถตรวจสอบเอกสาร
ได้ตลอดเวลา


ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เชื่อถือได้แน่นอน

TeDA Safe

การทำ Long-term Archiving สำหรับเอกสารของท่าน

ประโยชน์ของ TeDA Form

สามารถนำไปใช้สําหรับเอกสารสําคัญที่ต้องเก็บระยะยาว เช่น พินัยกรรม เวชระเบียน สัญญา สารบบคดี เป็นต้น
เพื่อพิสูจน์เอกสารที่เก็บไว้ว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
ไม่ต้องกังวลแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ด้วยระบบการจัดการที่ปลอดภัยมั่นใจด้วยมาตรฐาน RFC 4810 และ RFC 6283

Technical Specification

เข้าถึงไฟล์ได้ง่าย ด้วย Web Application Client
เชื่อมต่อกับระบบงานของคุณด้วย API
กําหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสารได้
จัดเก็บทั้งเอกสารหรือเก็บเฉพาะหลักฐานในการพิสูจน์เอกสารในระบบเราก็ได้

TeDA Family


Partner Links