บริการให้คำปรึกษาและ Application Programming Interface (API) สำหรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี PKI

Main Featureให้คำปรึกษาการทำ Digital Signature บนเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

เป็นไปตามมาตรฐาน PKI


สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ลงนามเอกสารด้วย Digital Signature

เปลี่ยน การลงนามบนกระดาษ เป็น การลงนามบนเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางแผน

การบริหารจัดการสิทธิของผู้มีอำนาจกระทำการ มีความสำคัญมากต่อองค์กร เนื่องจากจะช่วยลดความผิดพลาดของกระบวนการทำงาน การไหลของ workflow ที่ถูกต้อง ทาง ETDA จึงได้มีบริการ Professional Services เฉพาะด้านนี้ไว้พร้อมให้คำปรึกษาในการออกแบบ Certificate หรือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานภายในองค์กรนั้นๆ
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9 และ 26 ซึ่งจะทำให้การลงนามนั้นจะต้องตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเจ้าของลายมือชื่อได้ ซึ่งจะทำให้มีผลตามกฎหมาย และปฎิเสธความรับผิดชอบมิได้

TeDA Family


Partner Links