บริการประทับรับรองการมีอยู่ของเอกสาร ณ วันเวลาที่ร้องขอจาก Time-Stamping Authority (TSA)

Main Featureเวลาเที่ยงตรงแม่นยำเชื่อถือได้

ทำให้เอกสารของสามารถตรวจสอบและยืนยันถึงความมีตัวตนอยู่จริงได้


สอดคล้องกับระบบราชการไทย

ประทับเวลาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

ด้วย Time Source ที่มีความน่าเชื่อถือและมีการตรวจสอบความถูกต้องตลอดเวลา

ใช้หลังการลงนาม การทำสัญญา หรือการเกิดขึ้นของเอกสาร เพื่อให้ TSA เป็นเหมือนพยาน (บุคคลที่สาม) ที่เชื่อถือได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับรอง integrity ของเอกสาร

การทำงานของ TeDA Time

ประโยชน์ของ TeDA Time

พิสูจน์ความมีตัวตนอยู่จริง
ปฏิเสธความรับผิดไม่ได้
ใช้ในการตรวจสอบกลับ
รับรองได้ โดยบุคคลที่ 3

TeDA Family


Partner Links